Tổng kết đến 18:20 NGÀY 20.01.2020 HEY KLUB

Tổng kết đến18:20 NGÀY 20.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo dõi…

Tổng kết đến 19:45 ngày 19.01.2020 rum HEY KLUB

Tổng kết đến19: 45 NGÀY 19.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…

Tổng kết đến 16:57 ngày 18.01.2020 rum HEY KLUB

Tổng kết đến 16:57 NGÀY 18.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…

Tổng kết điểm đến 18:50 ngày 17.01.2020 rum HEY KLUB

Tổng kết đến 18:50 NGÀY 17.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…

Tổng kết đến 16:20 ngày 16.01.2020 rum Hey Klub

Tổng kết đến 16:20 NGÀY 16.01.2020 Sẽ ko tránh khỏi sự sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng Ib kế toán. Các TV đã nộp phí sẽ có dấu * trước nick. Nên TV nào đã nộp mà chưa thấy tên xin vui lòng báo lại kt ạ. Thanks!(* Lưu ý theo…