NỘI QUY HOẠT ĐỘNG HEY KLUB

QUY ĐỊNH CHUNG.1.1 Bom khách, tiếp thị hoặc làm phiền khách kích khỏi room vĩnh viễn, bêu tên trên các room khác. Dán giá và số điện thoại hoặc web đặt xe lên xe khi chở khách cũng khép vào tiếp thị khách và kick khỏi room.1.2 Các thành viên phải sử dụng ngôn từ…

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG RETURN

QUY ĐỊNH CHUNG: QUY ĐỊNH VỚI NGƯỜI PASS LỊCH. QUY ĐỊNH VỚI NGƯỜI NHẬN LỊCH MỘT SỐ QUY ƯỚC TÍNH LỊCH: (tính tổng tiền bao gồm vé sân, phí cầu đường nhưng chưa VAT) SAN LỊCH GIỮA CÁC THÀNH VIÊN : || @Kế Toán san cho @người-nhận-điểm abc điểm. ||

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG TOP

QUY ĐỊNH CHUNG.1.1 Bom khách, tiếp thị hoặc làm phiền khách kích khỏi room vĩnh viễn, bêu tên trên các room khác. Dán giá và số điện thoại hoặc web đặt xe lên xe khi chở khách cũng khép vào tiếp thị khách và kick khỏi room. 1.2 Các thành viên phải sử dụng ngôn…