CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h21 NGÀY 19.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h21 NGÀY 19.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 5.52 #Bảo Long 0.53 #Điểm Thưởng -284 #Dream Transports 955 #Dusty 33.56 #Hà Đanh Đá 127 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 25.510…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h50 NGÀY 18.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h50 NGÀY 18.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 42 #Bảo Long 0.53 #Điểm Thưởng -264 #Dream Transports 745 #Dusty 14.56 #Hà Đanh Đá 117 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 15.510…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h20 NGÀY 17.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h20 NGÀY 17.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 2.52 #Bảo Long -5.53 #Điểm Thưởng -234 #Dream Transports 113.55 #Dusty 126 #Hà Đanh Đá 117 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 4.510…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h15 NGÀY 16.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h15 NGÀY 16.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 2.52 #Bảo Long -5.53 #Điểm Thưởng -22.54 #Dream Transports 1065 #Dusty 116 #Hà Đanh Đá 117 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 4.510…

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h20 NGÀY 15.06.2020

CHỐT LỊCH ROOM STANDARD: ĐẾN 07h20 NGÀY 15.06.2020 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h! Thanks All!STT Tên Tổng1 #Anh Bill 2.52 #Bảo Long -5.53 #Điểm Thưởng -22.54 #Dream Transports 78.55 #Dusty 116 #Hà Đanh Đá 117 #Hoàng Anh Trung 1.58 #Kế Toán St#Cọc room 109 #Thành Phú Đô 410…